Nhựa chỉ là một loại vật liệu do con người tạo ra trong môi trường. Đối với các loại nước…